Kunstgras  thumbnail

Kunstgras

Published Jan 16, 24
7 min read

Bij gebruik van werktuigen nooit de afvoeropening naar omstanders toe richten of personen in de buurt van de in werking zijnde machine laten komen. Gebruik de machine nooit als schermen, afdekplaten of andere beveiligingsmiddelen zijn beschadigd of ontbreken. gebruikt kunstgras. Zorg ervoor dat alle interlockschakelaars zijn aangebracht, correct zijn afgesteld en naar behoren werkenDe motor met te hoog toerental laten draaien kan de kans op lichamelijk letsel vergroten. Voordat u de bestuurdersplaats verlaat: stop de machine op een horizontaal oppervlak. schakel de aftakas uit en laat de werktuigen zakken. zet de versnelling in de neutraalstand en stel de parkeerrem in werking. zet de motor af en verwijder het sleuteltje uit het contact.Controleer de machine op beschadigingen en voer alle benodigde reparaties uit alvorens deze weer te gebruiken; als de maaimachine abnormaal trilt (direct controleren). Aandrijving naar werktuigen uitschakelen bij transport of als de machine niet in gebruik is - gebruikt kunstgras. Motor afzetten en aandrijving naar werktuigen uitschakelen: voor het bijvullen van brandstof; voordat u de maaihoogte instelt, tenzij die vanaf de bestuurderspositie kan worden ingesteld

Als de machine met een brandstofafsluitklep is uitgerust, draai deze dan dicht als het maaiwerk voltooid is. U mag het maaidek nooit opheffen als de maaimessen draaien. Houd uw handen en voeten uit de buurt van de maaidekken. Kijk achterom en omlaag voordat u achteruitrijdt om er zeker van te zijn dat de weg vrij is.

Kunstgras Voor In De Tuin

Gebruik de maaimachine niet als u onder de invloed van alcohol of drugs bent (gebruikt kunstgras). Wees voorzichtig als u de machine inlaadt op een aanhanger of een vrachtwagen of uitlaadt. De bestuurder moet de eventueel bijgeleverde waarschuwingslichten laten knipperen als hij op de openbare weg rijdt, tenzij dit wettelijk is verboden

Als er zich brandstof in de tank bevindt, mag u de machine niet opslaan in een afgesloten ruimte waar brandstofdampen in contact met open vuur of vonken kunnen komen. Laat de machine eerst afkoelen voordat u deze opslaat in een afgesloten ruimte. Parkeer de machine niet in de nabijheid van een open vuur.

Neem gemorste olie of brandstof meteen op. artificial grass. gebruikt kunstgras. Vervang versleten of beschadigde onderdelen met het oog op een veilig gebruik. Als het nodig is de brandstoftank af te tappen, doe dit dan buiten. Let op dat bij machines met meer maaimessen andere messen kunnen gaan draaien doordat u een mes draait

Schakel de aandrijvingen uit, laat de maaidekken neer, zet het tractiepedaal in de neutraalstand, stel de parkeerrem in werking en zet de motor af. gebruikt kunstgras. Verwijder vervolgens het contactsleuteltje en maak de bougiekabel los van de bougie. Wacht totdat alle bewegende delen tot stilstand zijn gekomen voordat u de machine afstelt, reinigt of repareert

Kunstgras Natural Mason (Breedte 4m)

U mag brandstof niet opslaan in de nabijheid van een open vuur (gebruikt kunstgras). Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak. Laat personeel dat niet bekend is met de instructies, nooit onderhoudswerkzaamheden aan de machine uitvoeren. Plaats onderdelen op kriksteunen indien dit nodig is. Haal voorzichtig de druk van onderdelen met opgeslagen energie

Maak eerst de minpool van de accu los en daarna de pluspool - gebruikt kunstgras. Sluit eerst de pluspool van de accu aan en daarna de minpool. Wees voorzichtig als u de messen controleert. Omwikkel de maaimessen of draag handschoenen en wees voorzichtig als u onderhoudswerkzaamheden aan de maaimessen verricht. Messen mogen uitsluitend worden vervangen

Houd uw handen en voeten uit de buurt van bewegende onderdelen. Stel indien mogelijk de machine niet af terwijl de motor loopt. Laad de accu op in een open, goed geventileerde ruimte; doe dit niet in de buurt van vonken en open vuur. Haal de oplader uit het stopcontact voordat u deze aansluit op of losmaakt van de accu.

Veilige bediening van de Toro Maaimachine De volgende lijst bevat veiligheidsinstructies die specifiek zijn toegesneden op Toro-producten, of andere veiligheidsinstructies die niet zijn opgenomen in de CEN-, ISO- of ANSI-normen. Dit product kan handen of voeten afsnijden en voorwerpen uitwerpen. gebruikt kunstgras. Volg altijd alle veiligheidsinstructies op om ernstig of mogelijk dodelijk letsel te voorkomen

Kunstgras Wolvega 35 Mm

Draag geen tennisschoenen of gymschoenen als u de machine gebruikt. Het verdient aanbeveling veiligheidsschoenen en een lange broek te dragen. Dit is verplicht op grond van diverse plaatselijke veiligheidsvoorschriften en verzekeringsbepalingen. Houd handen, voeten en kledingstukken uit de buurt van bewegende onderdelen en de afvoeropening en de onderkant van de maaimachine als de motor draait.

Niet te vol vullen. 56 Controleer elke dag of de interlockschakelaars goed functioneren. Als een schakelaar defect is, moet u deze vervangen voordat u de machine gebruikt - gebruikt kunstgras. Vervang om de twee jaar alle interlockschakelaars van het veiligheidssysteem, ongeacht of ze wel of niet naar behoren functioneren. Let goed op dat er voldoende ruimte boven de machine is (denk aan takken, deuropeningen, elektrische kabels) voordat u onder een object rijdt, en zorg ervoor dat u dit niet raakt

Verminder de snelheid als u een scherpe bocht maakt. Als u een steile heuvel op moet rijden, rij dan achterwaarts omhoog, en rij voorwaarts als u de heuvel afdaalt - gebruikt kunstgras. Zorg ervoor dat de machine in de versnelling blijft rijden. Als u niet achterwaarts een helling kunt oprijden of de helling gevaarlijk vindt, moet u niet maaien

Als de wielen grip verliezen, moet u de maaimessen uitschakelen en de heuvel langzaam in een rechte lijn afrijden. gebruikt kunstgras. Hef de zijmaaidekken niet op als u op een helling rijdt. Maak geen bochten op een helling. Als u toch een bocht moet maken, doe dit indien mogelijk langzaam en voorzichtig hellingafwaarts

Alle Verschillende Kwaliteit Kunstgras Soorten - Garden Sense

Als u een machine met omkiepbeveiliging gebruikt, moet u altijd de veiligheidsgordel omdoen. gebruikt kunstgras. Zorg ervoor dat u de veiligheidsgordel snel kunt losmaken als de machine in een vijver of een sloot, enz. terechtkomt. Let op het verkeer als u in de buurt van een weg werkt of deze oversteekt. Verleen altijd voorrang

De machine kan plotseling omslaan als een wiel over de rand van een klip of greppel komt, of als een rand afbrokkelt. Maai niet op nat gras - gebruikt kunstgras. Als de wielen hun grip verliezen, kan de machine gaan glijden. Probeer de machine niet in evenwicht te houden door uw voeten op de grond te zetten

Deze kunnen de machine minder stabiel maken. Schakel de maaimessen uit als de machine niet maait. Onderhoud en stalling Raak geen onderdelen van de machine of werktuigen aan die tijdens het gebruik heet kunnen worden. Laat deze eerst afkoelen alvorens ze af te stellen dan wel onderhouds- of reparatiewerkzaamheden uit te voeren.

Zorg ervoor dat moeren en bouten goed zijn vastgedraaid, in het bijzonder de bevestigingsbouten van het mes (gebruikt kunstgras). Houd de machine in goede conditie. Zorg ervoor dat alle aansluitstukken van de hydraulische leidingen vastzitten en alle hydraulische slangen en leidingen in goede staat verkeren voordat u druk zet op het hydraulische systeem

Kunstgras Kopen En Laten Leggen Bij Kunstgras.nl

U kunt lekken in het hydraulische systeem opsporen met behulp van karton of papier. Doe dit niet met uw handen. Hydraulische vloeistof die onder druk ontsnapt, kan voldoende kracht hebben om door de huid heen te dringen, en letsel te veroorzaken. Vloeistof die in de huid is geïnjecteerd, dient binnen enkele uren operatief te worden verwijderd door een arts die bekend is met deze vorm van verwondingen, omdat anders gangreen kan ontstaan.Houd iedereen op afstand. Controleer veelvuldig de werking van de rem. Indien nodig moet u deze afstellen en een onderhoudsbeurt geven. gebruikt kunstgras. Accuzuur is giftig en kan brandwonden veroorzaken. Voorkom contact met de huid, ogen en kleding. wholesalers artificial grass. Bescherm uw gezicht, ogen en kleding als u werkzaamheden verricht aan de accu. Accugassen kunnen ontploffen

U moet de motor afzetten voordat u het oliepeil controleert of het carter bijvult met olie. Indien belangrijke reparaties nodig zijn of hulp is vereist, moet u contact opnemen met een erkende Toro-dealer - gebruikt kunstgras. Om de beste prestaties te verkrijgen en er zeker van te zijn dat de machine altijd veilig kan worden gebruikt, moet u ter vervanging uitsluitend originele Toro-onderdelen gebruikenDit kan ertoe leiden dat de garantie op het product komt te vervallen. 67 Veiligheids- en instructiestickers Veiligheidsstickers en veiligheidsinstructies zijn gemakkelijk zichtbaar voor de bestuurder en bevinden zich bij plaatsen waar gevaar kan ontstaan. Vervang alle beschadigde of verdwenen stickers - gebruikt kunstgras. Lees de Gebruikershandleiding Vul om de 50 bedrijfsuren bij met SAE 80w 90 (API GL 5) olie

Latest Posts

Private Lease Inclusief Tankpas

Published Jun 15, 24
7 min read

Camerabeveiliging

Published Apr 23, 24
7 min read